VEDTEKTER FOR HELLERISTNINGEN BARNEHAGE


§ 1 Navn og eierforhold
Barnehagens navn er Helleristningen barnehage. Barnehagen eies av Bente Hennum.


§ 2 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som er forankret i
menneskerettighetene.Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper
og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.Barnehagen skal
møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.


§ 3 Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget(SU) skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier.
SU skal
● Bestå av 1 representant fra eier, 1 representant fra personalet og 2 representanter for
foreldrene. SU kostituerer seg selv.
● Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter
og vedtekter.
● Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
● Uttale seg om saker av viktighet for barnehagens virksomhet.
● Utvalgets medlemmer velges for et år av gangen, og gjenvalg er tillatt.


§ 4 Opptak av barn
Helleristningen barnehage er godkjent for hele 18 plasser, og er åpen for barn fra 0-5 år . Det
er samordnet opptak med kommunen, og man legger vekt på følgende kriterier:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne jf Lov om barnehager § 9.
2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jf Lov om Barnehager
§ 13.
3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
4. Barn fra Åskollen Familiebarnehage får plass fra fra høsten det året de fyller 3 år.
5. Barn fra Åskollen skolekrets.
Hovedopptaket er i mars med tildeling av barnehageplass fra august inneværende år.
Supplerende opptak utenom hovedopptaket foretas ved ledig kapasitet. Barn som får plass i
barnehagen beholder plassen frem til skolepliktig alder eller til plassen blir sagt opp.


§ 5 Oppholdsbetaling
Oppholdsbetalingen fastsettes av staten(jmfr. Barnehageforliket).
Det gis søsken og inntektsmoderasjon etter rettningslinjer fra Drammen kommune. Det betales
for 11 måneder i året. Betalingen påløper fra plassen er disponibel til utløpet av
oppsigelsestiden. Manglende betaling for 2 måneder er grunnlag for umiddelbar oppsigelse av
plassen.


§ 6 Oppsigelse
Foreldre/foresatte kan si opp barnehageplassen med en oppsigelse på 2 måneder, oppsigelsen
gjelder fra den 01 i måneden. Dersom oppsigelsen leveres etter 31.03, må det betales for
plassen til og med juni. Oppsigelsen skal skje skriftlig til barnehagen.


§ 7 Åpningstider
● Barnehagen er åpen mandag-fredag kl. 07.15-16.45 .
● Barnehagen holder stengt de tre siste ukene i juli.
● Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.
● Barnehagen er stengt fom 24.12 tom 01.01.
● Barnehagens personale har 5 planleggingsdager i løpet av året.
I forbindelse med jul og påske må foresatte melde ifra om barna kommer eller har fri. Dette for
at de ansatte kan få mulighet til å avspasere. Ved tre eller færre påmeldte barn, kan styrer
bestemme og holde barnehagen stengt.


§ 8 Barnets helse
Ved barnehagestart skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til
de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha
betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er frisk nok til å
oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles.


§ 9 Leke- og oppholdsareale
Netto lekeareal skal være min. 4 m2 for barn over 3 år, og min 5,3 m2 for barn under 3 år.


§ 10 Foreldreinnsats/dugnad
Det forutsettes at foreldre/foresatte deltar på foreldremøter, og bidrar til barnehagens drift i form
av dugnadsinnsats. Barnehagen har 1 dugnad i året som foreldrene plikter å stille på.


§ 11 Force Majeure
Eieren står ikke ansvarlig for å holde Helleristningen barnehage åpen ved uforutsette hendelser
som brann, naturkatastrofe, innbrudd, vannskade eller ant skadeverk. Foreldre kan ikke kreve
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende når
forholdene gjelder Force Majeure. Ved sykdom hos personalet vil det bli satt inn vikar.


§ 12 Taushetsplikt
Alle som gjennom sitt arbeid kommer inn i barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende
barn/hjem, har taushetsplikt jfr. “Forvaltningsloven § 13-13 f.” og må underskrive et skjema
vedrørende dette.


§ 13 Internkontroll
Barnehagen har utarbeidet egne rutiner for internkontroll etter “Forskrift om internkontroll” .


§ 14 Årsplan
Barnehagen gir hvert år ut en årsplan. Denne gir en oversikt over barnehagens mål, planer og
rutinerhere